כללי

שלום לכם וברוכים הבאים לאתר החנות המקוונת של ליסה גרוסמן.

 1. אני, ליסה גרוסמן (להלן: בעלת האתר), שמחה מאוד שבחרתם להיכנס וליהנות מכל מה שיש לי להציע לכם, אך בטרם כניסתכם לאתר החנות המקוונת שלי (להלן: האתראו החנות המקוונתאו החנות), הנכם מתבקשים לקרוא את התקנון (להלן: התקנון) שלהלן בעיון, וכניסתכם מעידה כי קראתם את התקנון וכי הנכם מסכימים ומאשרים את תוכנו ותנאיו וליתר התנאים המופיעים או שיופיעו באתר בעת השימוש.
 2. כל המבצע פעולה באתר (מבצע פעולה באתר” – כל גולש אשר ביצע פעולה להזמנת שירות או מוצר, להלן גם: לקוח” ; פעולה באתר – כל פעולה של רכישת שירותים ו/או מוצרים המוצעים באתר, להלן גם: רכישה) ו/או העושה כל שימוש באתר (שימוש באתר” – כניסה לאתר ו/או כל פעולה ו/או כל שימוש בו לרבות, גלישה, דפדוף, עיון, צפייה בדפיו, להלן גם: המשתמש) מצהיר, כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.
 3. אך ורק הכללים המופיעים בתקנון זה יחייבו את בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.
 4. אם המשתמש ו/או הלקוח אינו מסכים עם תנאי התקנון ו/או עם מי מהתנאים הנוספים באתר, אזי הנו מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר לרבות רכישת מוצרים ושירותים.
 5. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ו/או רכישה באתר שנעשה ע”י הלקוח ו/או המשתמש במסגרת האתר, לרבות רכישת מוצרים דרכו, והן מהוות הסכם משפטי מחייב בין המשתמש ו/או הלקוח לבין האתר ו/או בעלת האתר.
 6. בעלת האתר שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, אולם, כל שינוי יחול אך ורק על מוצרים ו/או שירותים שנרכשו לאחר השינוי.
 7. תקנון זה מנוסח בלשון זכר יחיד מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לשני המינים כאחד ולרבים.
 8. בעלת האתר רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי בלבד לשנות תקנון זה, ובכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון העדכני באתר לבין הוראות המופיעות בגרסאות קודמות ו/או בפרסומים אחרים בעניין האתר, יגברו הוראות התקנון המעודכן שבאתר, בכפוף לשינויים החלים על פי הוראות כל דין, גם אם טרם עודכנו בתקנון העדכני שבאתר.
 9. כותרות וכותרות המשנה באתר מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בשום מקרה כפרשנות לתקנון.

מה באתר שלי ?

 1. באתר שלי ניתן למצוא ספרי ספרי אימון – תפקודים ניהוליים

איך מזמינים ?

 1. על מנת להזמין מוצרים ו/או שירותים באתר, יהא על הלקוח ו/או המשתמש לבצע פעולת רישום קצרה, למלא פרטים בסיסיים וכתובת דואר אלקטרוני.
 2. מיד לאחר מילוי הפרטים יוכל הלקוח לגלוש ולרכוש מוצרים ושירותים.
 3. יובהר, כי בעצם פעולת הרישום כאמור, מאשר בזאת הלקוח ו/או המשתמש ונותן את הסכמתו לבעלת האתר לשלוח אליו הודעות לכתובת הדוא”ל שלו, לרבות פרסומות ומבצעים, וכן מאשר בזאת ומסכים כי בעלת האתר תוכל לעשות שימוש בפרטים שמסר לצורך ביצוע ניתוחים סטטיסטיים וכן להעביר את הפרטים לגורמי שיווק ופרסומות.
 4. הלקוח רשאי בכל עת להודיע לבעלת האתר ו/או למי ממפעיליו ו/או למי מטעמה, על סירובו לעשיית שימוש בפרטיו וכן סירובו לקבלת הודעות דוא”ל כאמור, וזאת ע”י הודעה בדוא”ל חוזר אל בעלת האתר.שהלקוח נרשם ומאשר באופן אקטיבי את הרשמתו לאתר ו/או את חברותו במועדון הלקוחות של האתר הוא נותן את הסכמתו לקבלת דואר אלקטרוני יומי מהאתר, אשר מטרתו לעודד רכישת מוצרים ע”י הלקוח באתר.
 5. יובהר, כי האתר הנו אתר מקוון, והרכישה והשימוש בו הנם מקוונים בלבד.

מי רשאי להשתמש באתר ?

 1. באתר רשאי להשתמש כל אדם אשר מקבל עליו את התנאים בתקנון וכן את התנאים באתר ובכפוף לתנאי הסף שלהלן:
  • אין למשתמש כל מגבלה משפטית לבצע פעולות מחייבות.
  • מלאו למשתמש 18 שנים.
  • המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית ואו דרכון ישראלי בתוקף.
  • המשתמש הוא בעל כתובת בישראל.
  • המשתמש הוא בעליה של כתובת דואר אלקטרונית.
  • המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף, על שמו בלבד ו/או בעל חשבון PayPal פעיל.
 2. בכל אחד מהמקרים המובאים להלן אך לא רק, ובכלל, תהיה בעלת האתר רשאית למנוע מכל אדם להשתמש בחלק מהשירותים באתר או בכולם, באופן זמני או לצמיתות, ומבלי למסור על-כך הודעה מראש ומבלי לספק נימוק או הסבר. מניעת השימוש תהיה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  • הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי פלילי ו/או עבר על הוראות הדין לרבות התחזות לאחר.
  • הלקוח הפר תנאי מתנאי תקנון זה.
  • הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר ו/או בבעלת האתר ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד שלישי כלשהו.
  • כרטיס אשראי הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש.
  • בכוונת הלקוח לסחור עם צד שלישי במוצרים שרכש מהאתר.
  • בכוונת הלקוח לעשות שימוש לרעה ו/או מעשה הונאה בשירותים ו/או במוצרים אותם מציע האתר.
  • לקוח שנמנעה השתתפותו באתר, לא יהיה רשאי לשוב ולהירשם לאתר תחת שם משתמש אחר.

מותר ואסור באתר

מותר

 1. הלקוח רשאי לעשות באתר שימוש אישי בלבד, שנועד למטרות חוקיות ועומד בהוראות תקנון זה ובהוראות הדין. לתשומת לב! הלקוח הינו האחראי הבלעדי על שימושו באתר.

אסור

 1. הלקוח אינו רשאי לעשות שימוש מסחרי באתר, לרבות רכישה בסיטונאות לצורך מכירה לצדדים שלישיים, או כל שימוש אחר שאינו אישי.
 2. הלקוח אינו רשאי להציב פרסומות ו/או מידע מסחרי ו/או כל מידע אחר באתר.
 3. הלקוח אינו רשאי לבצע כל שימוש לא חוקי או לא מורשה באתר ובתכניו, לרבות העתקה, הפצה, שכפול, הצגה או שימוש לכל מטרה אחרת.
 4. הלקוח אינו רשאי לעשות כל שימוש שעלול לפגוע בפעילותו התקינה והסדירה של האתר ו/או במי מהמשתמשים באתר ו/או בזכויותיהם.
 5. הלקוח אינו רשאי לגלוש אל האתר מאתר בעל תוכן לא חוקי או לא מוסרי ו/או לקשר בין האתר לאתר בעל תוכן לא חוקי או לא מוסרי .

איך נרשמים?

 1. בטרם רכישת מוצר או שירות באתר, מחויב הלקוח לפתוח חשבון משתמש. בעזרת חשבון משתמש יוכל המשתמש לבצע פעולות שונות באתר, לרבות, רכישת מוצרים, צפייה ברכישות עבר, ביצוע שינויים בהגדרות הלקוח והעדפותיו וכו’.
 2. על מנת לבצע רכישה באתר יהא על המשתמש למלא טופס פרטים אישיים עם הפרטים שלהלן:
  • שם פרטי ושם משפחה.
  • כתובת דואר אלקטרוני.
  • סיסמא.
  • מספר טלפון.
  • כתובת למשלוח.
 3. ישנה אפשרות שפתיחת חשבון משתמש תחייב את הלקוח במסירת פרטים נוספים ו/או יהיה כפוף לתנאים נוספים שיפורסמו באתר, ואשר אינם מפורטים בתקנון זה.
 4. בעלת האתר מתחייבת שהנתונים אותם ימסור הלקוח בעת פתיחת חשבון משתמש באתר יישמרו במאגר המידע של האתר בלבד ולא יועברו לצד שלישי כלשהוא, ללא הסכמתו המפורשת של הלקוח. זאת למעט במקרים בהם יועברו הפרטים או חלקם לספק של המוצר אותו רכש הלקוח ו/או לדואר ישראל או לחברת המשלוחים, וזאת לשם השלמת הרכישה והאספקה.
 5. בכל מקרה פרטי כרטיס האשראי של הלקוח אינם נשמרים במאגר המידע של האתר ואינם נגישים לעובדי האתר ו/או למפעיליו ו/או לבעלת האתר. בתוך כך, כל מידע רגיש שימסור הלקוח, בעת פתיחת חשבון משתמש באתר, עובר הצפנה לפני שמירתו במאגר הנתונים של האתר, וסיסמאותיו של הלקוח עוברות הצפנה באופן חד כיווני. יצוין ששימוש האתר בפרטים אודות הלקוח הינו בכפוף ל”מדיניות הסודיות והפרטיות” של האתר כמוגדר בתקנון זה.
 6. הלקוח מתבקש בזאת להקפיד בהקלדה נכונה של הפרטים הנדרשים בעת ההרשמה לשירותי האתר ובעת פתיחת חשבון משתמש.
 7. עוד מתבקש הלקוח לדאוג לעדכון האתר בכל שינוי שיחול בפרטיו, ככל שיהיה. הקלדת פרטים שגויים עלולה למנוע מהאתר לספק ללקוח את המוצרים אותם רכש באתר.
 8. יובהר ויודגש, שמסירת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית. בעלת האתר תהיה רשאית לנקוט בכל צעד משפטי כנגד מגיש פרטים כוזבים, כולל פנייה לערכאות בגין נזקים שיגרמו לחברה המפעילה ו/או מי מטעמה עקב שיבוש פעילות האתר ו/או הליכי המכירה באתר.
 9. הלקוח מתבקש בזאת להקפיד לשמור בסוד את הסיסמא בא בחר לשם כניסה לחשבון המשתמש שלו באתר. זאת על מנת להקטין את הסיכון בדליפה של פרטי הלקוח, ע”י הלקוח עצמו, מומלץ ללקוח להחליף את הסיסמא מעת לעת.
 10. לאחר השלמת הרישום לאתר ופתיחת חשבון לקוח, כניסותיו הבאות של הלקוח לאתר מאותו המחשב ממנו הוא נרשם ייתכן ותתבצענה באופן אוטומטי ע”י מערכת האתר, אשר תזהה את המחשב ומכאן את הלקוח עצמו. אשר על כן, מומלץ להקפיד על יציאה מסודרת מחשבון הלקוח בסיום הגלישה ו/או השימוש באתר, וזאת על-מנת למנוע ממשתמשים אחרים באותו מחשב גישה לחשבון הלקוח.

איך רוכשים מוצרים באתר

 1. ראשית, רישום הלקוח באתר הנו תנאי מוקדם לרכישת מוצרים באתר.
 2. שנית, לאחר פעולת הרישום כאמור, יהיה רשאי הלקוח לבחור מוצרים אותם ברצונו לרכוש ולהוסיפם את סל הקניות שלו באתר. בכל שלב במהלך הרכישה באתר יכול הלקוח לגשת לסל הקניות שלו ולצפות במוצרים שצבר, להוסיף עוד מוצרים לסל הקניות או להסיר מוצרים מסל הקניות. בגמר בחירת המוצרים יוזמן הלקוח לעבור למסך התשלום באתר לשם ביצוע תשלום והשלמת הרכישה.
 3. שלישית, ישנה אפשרות שבשלב התשלום יידרש הלקוח להשלים פרטים אישיים נוספים, כגון: כתובת למשלוח, מספר טלפון, הערות לשליח לגבי ההזמנה וכו’.
 4. הלקוח יבחר מתוך רשימה נתונה את סוג כרטיס האשראי באמצעותו הוא מעוניין לשלם עבור הזמנתו. יודגש, שמטעמי ביטחון פרטי כרטיס האשראי של הלקוח אינם נשמרים במערכת האתר ו/או בכל מקום אחר.
 5. התשלום בכרטיס אשראי מוגן בתקשורת מאובטחת ומוצפנת SSL.
 6. בהתאם לבחירתו של הלקוח, יוכל הלקוח לבצע תשלום עבור הזמנתו באמצעות חשבון PayPal . בחירה בתשלום באמצעות חשבון PayPal תוביל את הלקוח לאתר חברת PayPal שם הוא יוכל להשלים את מסירת הפרטים ולאשר את התשלום. ביצוע תשלום דרך אתר PayPal הינו בכפוף לתנאי השימוש, התקנון ומדיניות הפרטיות של אתר
 7. עם סיום שלב התשלום ינפיק האתר ללקוח אישור להזמנה אותה ביצע, אשר תשלח ללקוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה מסר במהלך הרישום שלו לאתר. אישור להזמנה מונפק ע”י האתר באופן אוטומטי.
 8. עם קבלת אישור על התשלום מחברת האשראי או מחברת PayPal תועבר הזמנת הלקוח לבדיקת  הזמינות והאספקה של המוצרים שבהזמנה.
 9. יצוין, כי קבלת הזמנת של הלקוח דרך האתר והנפקת אישור להזמנה אשר יישלח ללקוח בדואר האלקטרוני, אינו מחייב את האתר ו/או את מפעיליו ו/או את בעלת האתר, בביצוע ההזמנה ומילואה ואינה מהווה ראיה לביצוע פעולות כלשהן בקשר עם ההזמנה ע”י האתר. אך ורק הרישום והתיעוד של קבלת ההזמנה מהלקוח במחשבי האתר מהווים ראיה חלוטה לנכונות הפעולות מצד האתר בקשר עם ההזמנה.
 10. האתר מאפשר ללקוחותיו לבצע רכישות גם באמצעות שיחה טלפונית. הלקוח יכול להזמין ולשלם עבור מוצרים המוצגים באתר בשיחה עם נציג האתר, בהם הוא ימסור את פרטיו האישיים ואת פרטי כרטיס האשראי באמצעותו הוא מעוניין לשלם עבור הזמנתו.
 11. נציג האתר יאשר ללקוח בטלפון את הזמנתו בכפוף לזמינות לאספקה של המוצרים שבהזמנה, ובכפוף לקבלת אישור מחברת האשראי. את האישור להזמנה ישלח נציג האתר ללקוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה מסר לנציג בשיחת הטלפון.
 12. יוזכר ויודגש, כי על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה, מחויב הלקוח במסירת פרטים מלאים ונכונים כנדרש וכמצוין לעיל. עוד יוזכר ויודגש, כי מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית אשר בגינה צפוי העושה כן לעונשים הקבועים בחוק.
 13. נציגי האתר יידעו את הלקוח במקרה וקיים חוסר במלאי לאספקה של המוצרים אותם הזמין ו/או במקרה שהתקבל סירוב לתשלום עבור ההזמנה שביצע הלקוח מחברת האשראי.
 14. במקרה של חוסר במלאי לאספקה של מוצרים אותם הזמין הלקוח, יוכל הלקוח לוותר על הזמנת המוצרים שבחוסר ונציג האתר ינפיק בתיאום עם הלקוח הזמנה מעודכנת בהתאם. לחילופין יכול הלקוח לבטל את הזמנתו כליל והתמורה שהתקבלה עבור הזמנתו תוחזר ללקוח במלואה.
 15. במקרה שהתקבל באתר סירוב לתשלום עבור ההזמנה מחברת האשראי או מחברת PayPal, יהיה על הלקוח להסדיר את התשלום בתוך 7 ימים מיום בו הודיע לו נציג האתר על קבלת הסירוב. במידה שהלקוח לא הסדיר את התשלום בפרק הזמן כאמור, תבוטל הזמנתו לאלתר והאתר ו/או בעלת האתר אינם מחויבים להודיע ללקוח על-כך.

אספקת המוצרים עפ”י ההזמנה

 1. הזמנה ששולמה במלואה ואשר קיימת עבורה זמינות במלאי לאספקת המוצרים שבה ואשר אושרה ע”י האתר, תישלח ע”י בעלת החברה או ע”י נציג מטעמה לכתובת שהלקוח מסר בעת ההזמנה.
 2. מועד יציאת המוצרים למשלוח ממחסני האתר למרבית המוצרים, הנו עד 4 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה והתשלום עבורה (המאוחר מביניהם), ובכל מקרה לא יאוחר מ-10 ימי עסקים, אלא אם נכתב אחרת באתר (עבור מוצר מסוים), או שנמסר אחרת ע”י האתר ללקוח, בהודעת דואר אלקטרוני שנשלחה אליו או בפנייה טלפונית ע”י נציג האתר אל הלקוח. ימי עסקים אינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חגים וחגים, שביתות, ואירועים של כח עליון.
 3. האתר מספק את ההזמנות, בכפוף לתשלום דמי משלוח ע”י הלקוח, אם באמצעות חברת משלוחים ישירות לכתובת הלקוח ולעיתים אם באמצעות דואר ישראל (דואר רשום) לסניף הדואר הקרוב לכתובת הלקוח.
 4. תקנון הגוף המשלח (דואר ישראל או חברת המשלוחים) באמצעותו מסופקות ההזמנות חל על כל משלוח ומחייב את הלקוח, כולל הוראות התקנון הנ”ל לגבי זמני אספקה מדויקים, הגדרת אזורי חלוקה וכו’.
 5. האתר ו/או מפעיליו ו/או בעלת האתר ו/או מי מטעמה, לא יהיו אחראי לגבי עיכוב באספקת ההזמנה או אי אספקת הזמנה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות בדואר ישראל או בחברת המשלוחים, חסימות דרכים וכדומה.
 6. דמי המשלוח הכרוכים באספקת ההזמנה ישולמו ע”י הלקוח יחד עם התשלום בגין המוצרים המוזמנים בהזמנה. במכירה בתשלומים, רשאית החברה המפעילה לגבות את דמי המשלוח המלאים יחד עם התשלום הראשון עבור המוצרים שהוזמנו בהזמנה. במקרה של הובלה חריגה, כגון: משלוח במשקל ו/או נפח חריגים, אספקה לקומות גבוהות ללא מעלית, אספקה באמצעים מיוחדים, אספקה באמצעות כוח אדם נוסף או כוח אדם מיוחד וכו’, יהיה רשאי האתר לגבות תוספת תשלום מעל דמי המשלוח הרגילים. כל מקרה שכזה יוסבר ללקוח ויתואם עימו מראש.
 7. האתר ו/או מפעיליו ו/או בעלת האתר ו/או מי מטעמה, כולל נציג דואר ישראל או חברת המשלוחים, רשאים לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי ו/או אמצעי התשלום שבאמצעותו שולמה ההזמנה וכן לדרוש הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או אמצעי התשלום האחר, ואת חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי תעודת המשלוח כתנאי למסירת ההזמנה ללקוח.
 8. אם ללקוח תלונה לגבי עיכוב באספקת ההזמנה עליו להודיע על-כך לאלתר לאתר באמצעות משלוח הודעה לכתובת lisagrossman@012.net.il בה יפרט את תלונתו.האתר יבדוק את תלונתו ובמידה שאכן חל עיכוב שאינו נגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר, יוכל הלקוח להודיע לאתר שאינו מעוניין עוד להמתין להגעת ההזמנה. במקרה זה יזכה האתר את הלקוח בהחזר כספי בגובה התשלום אותו שילם עבור אותה הזמנה (100% החזר כספי).
 9. במקרה שההזמנה כבר נארזה ו/או נשלחה לכתובת הלקוח, והלקוח יבקש לבטל את הזמנתו וכל עוד בתוך תקופת הביטול (כמוגדר בסעיף “ביטול ההזמנה על ידי הלקוח”), ביטול ההזמנה יהיה כרוך בכך שהלקוח יחזיר לאתר על חשבונו את מוצרי ההזמנה באריזתם המקורית שלא נפתחה, שלמים ו/או שלא נעשה בהם שימוש ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג (להלן: מצב שמיש). רק לאחר קבלתם בחזרה של מוצרי ההזמנה, ובמצב שמיש, יזכה האתר את הלקוח בהחזר כספי, בניכוי דמי המשלוח שנגבו מהלקוח ובניכוי מחירם של מוצרים שלא הוחזרו או שהוחזרו במצב לא שמיש.
 10. במקרה בו תוחזר לאתר הזמנה בגלל פרטים מוטעים שמסר הלקוח, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח ובדמי טיפול בהחזרת המשלוח בגובה דמי המשלוח, דהיינו הלקוח יחויב בכפל דמי משלוח.
 11. לבחירת הלקוח, ניתן לבצע איסוף עצמי של ההזמנה ללא חיוב של דמי משלוח, במשך 21 יום ממועד אישור ההזמנה. מועד האיסוף העצמי יתואם מראש בין הלקוח לנציג האתר, והאיסוף יבוצע ע”י הלקוח בכתובת שתימסר לו ע”י האתר. במקרה שההזמנה לא נאספה ע”י הלקוח עד תום 21 הימים ממועד אישור ההזמנה תבוטל ההזמנה, והאתר יעניק ללקוח שובר זיכוי לביצוע הזמנה חוזרת באתר בשווי סכום ההזמנה שבוטלה.
 12. יצוין, שבכל מקרה לא יוחזר ללקוח התשלום כנגד הזמנה שביצע הלקוח ואשר בחר באיסוף עצמי ושלא נאספה בפרק הזמן כאמור ולכן בוטלה, והלקוח מסכים לכך שהוא יקבל מהאתר רק שובר זיכוי כאמור.

ביטול הזמנה ע”י הלקוח

 1. הלקוח רשאי לבטל את הזמנתו ע”י משלוח הודעת ביטול לאתר לכתובת lisagrossman@012.net.il או בשיחה טלפונית לנציג האתר, וזאת כמוגדר בהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: חוק הגנת הצרכן). הלקוח אינו רשאי לבטל הזמנתם של פריטים מסוימים אותם הזמין, כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, ובפרט מוצרים אותם הזמין הלקוח ואשר מיוצרים במיוחד עבורו.
 2. ביטול ההזמנה אפשרי החל מיום ביצוע ההזמנה ועד 14 יום (ארבעה עשר ימים) מיום קבלת ההזמנה על ידי הלקוח, או במקרה של איסוף עצמי עד 14 יום (ארבעה עשר ימים) מיום קבלת ההודעה מהאתר על כך שההזמנה נארזה וממתינה ללקוח לאיסוף עצמי כמפורט בתקנון זה. פרק זמן זה מוגדר כתקופת הביטול (להלן: תקופת הביטול).
 3. במקרה שההזמנה כבר נארזה ונשלחה לכתובת הלקוח, והלקוח יבקש לבטל את הזמנתו, וכל עוד בתוך תקופת הביטול, ביטול ההזמנה יהיה כרוך בכך שהלקוח יחזיר לאתר על חשבונו את המוצרים שבהזמנה במצב שמיש, באריזתם המקורית, שלמים ו/או שלא נעשה בהם שימוש ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.
 4. להחזרה יש לצרף את חשבונית הקנייה המקורית שנשלחה אל הלקוח יחד עם ההזמנה. לשם ביצוע ההחזרה יכול הלקוח לתאם עם נציג האתר איסוף של חבילת ההחזרה מביתו. הלקוח יחויב בדמי משלוח עבור ביצוע ההחזרה הנ”ל.
 5. בטרם ביצוע ההחזרה חשוב שהלקוח יעטוף ויארוז היטב את המוצרים המוחזרים, על-מנת שיגיעו במצב שמיש בחזרה למחסני האתר.
 6. הלקוח מודע לעובדה שעליו מוטלת האחריות המלאה להחזרת המוצרים מהזמנה אותה ביטל במצב שמיש, ולכך שהחברה המפעילה לא תקבל טענה כלשהיא מצידו לגבי מוצרים שלטענתו החזיר במצב שמיש, אולם בפועל הגיעו לידי החברה המפעילה ולמיטב שיפוטה במצב לא שמיש.
 7. אך ורק לאחר קבלתם בחזרה של מוצרי ההזמנה יזכה האתר את הלקוח בהחזר כספי המחושב לפי הסכום אותו שילם הלקוח עבור המוצרים שהוחזרו, בניכוי דמי המשלוח שנגבו מהלקוח, בניכוי דמי משלוח לאיסוף ההחזרה מהלקוח באם קיים, בניכוי מחירם של מוצרים שלא הוחזרו מסיבה כלשהיא או שהוחזרו במצב לא שמיש, ובניכוי דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מסכום ההזמנה או עד 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם (להלן: דמי ביטול). זיכוי הלקוח בהחזר כספי יבוצע ע”י זיכוי אמצעי התשלום בו שילם הלקוח עבור ההזמנה אותה ביטל.
 8. במקרה של ביטול הזמנה של מוצרים עקב פגם במוצרים שסופקו בהזמנה או עקב אי התאמה בין המוצרים שסופקו לבין תיאורם באתר, יזוכה אמצעי התשלום שבאמצעותו שילם הלקוח עבור המוצרים הנ”ל באותה הזמנה. זיכוי אמצעי התשלום יהיה בגובה מלא (100% החזר כספי) של המחיר המלא שנגבה מהלקוח עבור אותם מוצרים. לחלופין, יוכל הלקוח לבחור להזמין מוצרים זהים או אחרים במקום המוצרים שהזמנתם בוטלה. במקרה זה, ישלח האתר או החברה המפעילה את המוצרים החילופיים ללקוח (איסוף עצמי אפשרי גם במקרה זה). לצורך מעקב ושיפור השירות ללקוח, יחזיר הלקוח לחברה המפעילה את המוצרים שהזמנתם בוטלה לשם בדיקת הפגם או התקלה שגרמה לאי ההתאמה.
 9. מוצר שסופק ללקוח ללא חיוב, כדוגמת: מוצר בונוס, מוצר במתנה, מוצר פיצוי וכו’, ואשר יוחזר ע”י הלקוח לאתר, לא יינתן ללקוח החזר כספי עבור החזרה זו.

ביטול הזמנה על-ידי האתר

 1. האתר ו/או מפעיליו ו/או בעלת האתר ו/או מי מטעמה רשאים לבטל על-פי שיקולם הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת הזמנה של לקוח, כולה או חלקה, בטרם נשלחה ההזמנה ללקוח או בטרם התקבלה על-ידו.
 2. הודעה על ביטול ההזמנה תימסר ללקוח באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני של הלקוח אותה מסר בעת ביצוע ההזמנה או באופן טלפוני ע”י נציג האתר. בתוך כך, האתר לא יחויב הלקוח עבור ביצוע הזמנה שבוטלה, ובאם כבר חויב הלקוח עבור הזמנה זו יזוכה אמצעי התשלום שבאמצעותו שילם הלקוח עבור הזמנה זו במלוא הסכום שחויב (100% החזר כספי).
 3. הודעה על ביטול ההזמנה לא תימסר ללקוח במידה שהסיבה לביטול ההזמנה קשורה לקבלת סירוב לתשלום מחברת האשראי או סירוב שהתקבל מחברת PayPal, והלקוח לא הסדיר את התשלום תוך 7 ימים מיום בו הודיע לו נציג האתר על קבלת הסירוב לתשלום.
 4. האתר מציין בזאת בפני הלקוח, שלמרות האמור לעיל אין החזר כספי להזמנה שבוטלה ואשר כבר חויבה באם הסיבה לביטול ההזמנה קשורה לעובדה שהלקוח בחר באיסוף עצמי, אולם ההזמנה לא נאספה על-ידו עד תום 21 הימים ממועד אישור ההזמנה (כאמור בסעיף אספקה והובלת המוצרים על-פי ההזמנה). במקרה כזה יוענק ללקוח שובר זיכוי לביצוע הזמנה חוזרת באתר בשווי סכום ההזמנה שבוטלה, ולא יוענק החזר כספי.
 5. באם ביטול ההזמנה שבנדון נבע ממוצרים שלגבם אזל מלאי האספקה, יהיו רשאים האתר ו/או מפעיליו ו/או בעלת האתר ו/או מי מטעמה להציע ללקוח מוצרים חליפיים שווי ערך.
 6. לקוח, שלא חויב עבור הזמנה שבוטלה או שכבר הושב לו כספו בגין חיוב שבוצע, לא יהיה רשאי לטעון כל טענה ו/או לדרוש כל דרישה ו/או לתבוע כל תביעה מהאתר ו/או מהחברה המפעילה בגין ביטול ההזמנה.
 7. בגין ביטול הזמנה כלשהיא, האתר ו/או מפעיליו ו/או בעלת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי אחר לרבות אך לא מוגבל בנזק בגין רכישת מוצר זהה במחיר גבוה יותר מצד שלישי.

אחריות לשימוש באתר ואחריות המוצר

 1. הכניסה לאתר, הגלישה בו, הרישום לאתר, השימוש באתר, בחירת מוצרים לרכישה באתר לרבות אך לא רק משיקולי התאמה לצרכי הלקוח, רכישת מוצרים באתר והשימוש בהם הינם באחריות בלעדית של הלקוח.
 2. אין בהצגת המוצרים באתר משום הודאת האתר ו/או מפעיליו ו/או בעלת האתר ו/או מי מטעמה בטיבם ואיכותם של מוצרים אלו. כל המידע המפורסם באתר אודות המוצרים, טיבם ואיכותם, הינו מידע שנמסר לאתר ע”י הספקים, ואין האתר ו/או מפעיליו ו/או בעלת האתר ו/או מי מטעמה אחראים למהימנותו ונכונותו של מידע זה.
 3. האתר ו/או מפעיליו ו/או בעלת האתר ו/או מי מטעמה מדגישים שהמידע לגבי המוצרים המופיעים באתר, כולל הטקסטים השונים, התמונות והסרטונים המיועדים לתיאור המוצרים הינן לצרכי המחשה בלבד וייתכן שיהיו הבדלים שונים בין המוצר שהתקבל בפועל אצל הלקוח לבין המוצר כפי שהופיע בתמונה או תואר באתר, לרבות בגוון, בגודל, במראה ובמאפיינים נוספים. אין בכך כדי להטיל על החברה המפעילה, או על מי מטעמה, אחריות כלשהי.
 4. בכל מקרה מאפשרת בעלת האתר ללקוח לבטל את הזמנתו מכל סיבה שהיא ולשיקול דעתו הבלעדי במהלך 14 ימים מיום קבלת המוצרים אותם הזמין (כאמור בסעיף “ביטול הזמנה על-ידי הלקוח”).
 5. האתר יהיה אחראי אך ורק לאספקת המוצרים אותם הזמין הלקוח באתר באמצעות משלוח לכתובת שמסר בעת ביצוע ההזמנה. אי-לכך לא יישא האתר בכל אחריות בגין נזקים שיגרמו ללקוח בקשר עם הזמנת המוצרים והשימוש בהם, לרבות אך לא רק, עקב איחור בקבלתם מהאתר באמצעות המשלוח, אי התאמתם לצרכיו, אי החלפתם במועד או פגמים במוצר.
 6. יוצא מן הכלל הינו מקרה ובו התגלו פגמים חמורים במוצר, אשר התגלו מיד עם קבלת המוצר אצל הלקוח ושנבעו מרשלנות חמורה של האתר ו/או דואר ישראל או חברת המשלוחים, הנובעים מאופן אחסנת ו/או אחזקת המוצרים ו/או משלוחם ללקוח. במקרה זה זכאי הלקוח לפיצוי שיהיה מוגבל להחלפת המוצר הפגום למוצר תקין או מתן החזר כספי בעד המוצר הפגום, שבכל מקרה לא יעלה על המחיר אותו שילם הלקוח עבור המוצר.

אחריות כללית

 1. האתר ניתן לשימוש ע”י הלקוח כמות שהוא (As Is), וללקוח לא קיימת הזכות לכל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או מפעיליו ו/או בעלת האתר ו/או מי מטעמה בגין מאפייני האתר, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו של הלקוח.
 2. בעלת האתר עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, היא אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע ו/או שיינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים ו/או תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת. בעלת האתר לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט ו/או בקווי התקשורת המאפשרים חיבור לאתר, ואשר ימנעו מהלקוח להתחבר לשרתי האתר ולעשות שימוש תקין באתר, לרבות אך לא מוגבל בבחירת מוצרים והזמנתם מהאתר.
 3. בעלת האתר אינה מתחייבת, כי הקבצים או הקישורים שנמצאים ו/או יימצאו באתר יובילו את הלקוח לאתרים פעילים. כמו-כן, החברה המפעילה אינה מתחייבים לגבי תוכנם, מהימנותם ודיוקם של הקבצים או הקישורים באתר ולא תישא באחריות כלשהי בגין השימוש בקישורים המופיעים באתר לאתרים אחרים, לרבות האחריות בגין תוכנם והמידע שפורסם בהם. האתר לא יישא באחריות בגין נזק כלשהו, ישיר או עקיף, אשר ייגרם או עלול להיגרם ללקוח, בגין לחיצה על הקובץ או הקישור ובגין הסתמכות על המידע שיושג באמצעות השימוש באותם קישורים.
 4. האתר ו/או מפעיליו ו/או בעלת האתר ו/או מי מטעמה רשאים לפרסם באמצעות האתר מידע מסחרי ופרסומות באמצעות שטחי פרסומת המיועדים לכך בדפי האתר (“באנרים”). האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות היא על המפרסמים בלבד. לאתר ו/או מפעיליו ו/או בעלת האתר ו/או מי מטעמה אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים או למהימנותם. פרסום המידע באתר כשלעצמו לא ייחשב כעידוד או כהמלצה של האתר ו/או החברה המפעילה לרכישת השירותים או המוצרים הכלולים בפרסומות כאמור.

מדיניות סודיות ופרטיות

 1. בעלת האתר מכבדת את פרטיות לקוחותיה ומחויבת לשמור בסוד על כל המידע שלקוחותיה יחלקו עימה בעת שימושם באתר. ועם זאת ראוי כי כל לקוח באתר יידע כי:
  • כל פרטיו האישיים (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), למעט פרטי כרטיס האשראי שלו, יישמרו במאגר המידע של האתר בלבד. כל מידע אישי רגיש של הלקוח, עובר הצפנה לפני שמירתו במאגר הנתונים של האתר, וסיסמאות של הלקוח עוברות הצפנה באופן חד כיווני.
  • בכל מקרה פרטי כרטיס האשראי של הלקוח אינם נשמרים במאגר המידע של האתר ואינם נגישים לעובדי האתר ו/או מפעיליו ו/או בעלת האתר ו/או מי מטעמה.
  • התשלום בכרטיס אשראי מבוצע בפועל במערכת סליקה העומדת בתקן אבטחה PCI-DSS מוגנת בתקשורת מאובטחת ומוצפנת SSL.
  • בעלת האתר מתחייבת שלא להעביר את פרטיו האישיים של הלקוח לאף גורם אחר ללא הסכמה מפורשת של הלקוח, למעט במקרים בהם יועברו פרטים מסוימים לספק של מוצר אותו רכש הלקוח ו/או לדואר ישראל או לחברת המשלוחים, וזאת לשם השלמת הרכישה והאספקה של אותו מוצר.
  • פרטיו האישיים של הלקוח שבמאגר המידע של האתר ניתנים לצפייה ע”י הלקוח והוא יכול לבצע בהם שינויים כרצונו. ראוי לציין ששינויים בפרטים האישיים עלול להכניס מידע שגוי לגבי הלקוח או מידע חסר, ואשר ייתכן וימנע מהחברה המפעילה לספק ללקוח את הזמנותיו.
  • למרות האמור לעיל, האתר ו/או מפעיליו ו/או בעלת האתר ו/או מי מטעמה יהיו רשאים להעביר פרטים אישיים של הלקוח לצד שלישי במקרים בהם הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, ו/או במקרים בהם עשה הלקוח שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, ו/או אם התקבל בידי החברה המפעילה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי, וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים בין הלקוח לבין האתר ו/או מפעיליו ו/או בעלת האתר ו/או מי מטעמה.
  • בעלת האתר שומרת לעצמה הזכות להשתמש בפרטיו האישיים של הלקוח, אך ללא זיהוי הלקוח הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
  • בעלת האתר מתריעה בפני הלקוח שמאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למאגר המידע באתר בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. בעלת האתר מבקשת לכן מהלקוח להקפיד לשמור בסוד את הסיסמא בא בחר לשם כניסה לחשבון המשתמש שלו באתר.
  • על-מנת להקטין את הסיכון בדליפה של פרטי לקוח ע”י הלקוח עצמו מומלץ ללקוח להחליף את הסיסמא מעת לעת. בנוסף מזכירה בעלת האתר ללקוח שלאחר השלמת רישומו לאתר ופתיחת חשבון לקוח, כניסותיו הבאות של הלקוח לאתר מאותו המחשב ממנו הוא נרשם ייתכן ותתבצענה באופן אוטומטי ע”י מערכת האתר באמצעות שימוש ב- cookies אשר תזהה את המחשב ומכאן את הלקוח עצמו. אשר על כן, מומלץ להקפיד על יציאה מסודרת מחשבון הלקוח בסיום הגלישה ו/או השימוש באתר, וזאת על-מנת למנוע ממשתמשים אחרים באותו מחשב גישה לחשבון הלקוח.
  • בכל מקרה, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למאגר המידע השמור באתר ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או מפעיליו ו/או בעלת האתר ו/או מי מטעמה.
  • בקיום מקרים שאינם בשליטת האתר ו/או מפעיליו ו/או בעלת האתר ו/או מי מטעמה ו/או הנובעים מכוח עליון, בעלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או לצד שלישי אם מידע כלשהוא יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

כללי נוסף

 1. קניין רוחני כל מידע בין אם טקסטואלי, תמונות או סרטונים המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, אייקונים, סימני לוגו, וכן אופן עריכתם והצגתם של אלה באתר, הינם בבעלות בלעדית של בעלת האתר ו/או של מי מטעמם. בעלת האתר אוסרת על העתקה, שיכפול, הפצה, פרסום או שימוש כלשהוא במידע המופיע באתר.
 2. פיצוי ושיפוי לקוח אשר יפר מי מתנאי תקנון זה, או אשר יבצע פעולה כלשהיא לא חוקית בקשר עם האתר, יחויב ע”י האתר ו/או מפעיליו ו/או בעלת האתר ו/או מי מטעמה בשיפוי ופיצוי, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עורכי דין, שיגרמו לאתר האתר ו/או מפעיליו ו/או בעלת האתר ו/או מי מטעמה ביחד ולחוד, בגין אותה הפרה כאמור או בגין כל פעולה לא חוקית אשר תבוצע בקשר עם האתר.
 3. שינויים בתקנון זה בעלת האתר רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות תקנון זה. המשך השימוש באתר ובשירותים הניתנים בו לאחר עריכת השינויים בתקנון יעידו על הסכמת הלקוח עם הוראות התקנון המעודכן. אם הלקוח אינו מסכים למי מתנאי התקנון המעודכן, עליו להימנע מהמשך שימוש באתר ובשירותים הניתנים בו. שינויים בתקנון שהינם בכפוף להוראות הדין יכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין כאמור גם אם לא עודכנו עדיין בתקנון זה. בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון המעודכן, לבין הוראות המופיעות בגרסאות קודמות של התקנון ו/או בפרסומים אחרים בעניין באתר, יגברו הוראות התקנון העדכני שבאתר, ובכפוף לשינויים בהתאם להוראות הדין.
 4. סמכות שיפוט פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה הינו הדין הישראלי בלבד. כל דיון במחלוקת ו/או סכסוך בין הלקוח לבין האתר ו/או החברה המפעילה בהקשר לפעילות האתר והשימוש בו תהא נתונה אך ורק לבית המשפט בתל אביב.
 5. כתובת – המרכז לאימון התנהגותי, רמב”ם 90, רעננה

שירות לקוחות

 1. כל לקוח ו/או משתמש ו/או מתעניין, רשאי ומוזמן בכל עת לפנות אל בעלת האתר בכל שאלה בהקשר להפעלת האתר, הרכישה והשימוש בו, המוצרים המוצגים בו, הזמנות שבוצעו, מוצרים שנרכשו, מוצרים שהתקבלו, פגמים במוצר, פגמים בשירות שסופק באתר או ע”י נציגיו, הצבת פרסומת ובאנרים באתר, הדרך להתקשרות מסחרית עם בעלת האתר, בחינת אפשרויות לשיתוף פעולה עם האתר וכו’. בכל הנושאים הללו וכן בכל שאלה בתחום, מומלץ לפנות בהודעת דואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של האתר בכתובת:lisagrossman@012.net.il בעלת האתר ו/או מי מטעמה ו/או שירות הלקוחות של האתר, ישיבו לפנייתך בהקדם וככל האפשר לא יאוחר מ 7 ימי עסקים.

קנייה מהנה!